The Hye-Phen

made with love ⟩⟩ for a better digital / queer / armenian / future ֍

A Translation of Yeghishe Charents’ Poem “Erotic Song” (1936)

by | Aug 2, 2023 | Poetry

Arpi Movsesian is a PhD candidate and a teaching associate in comparative literature at UC Santa Barbara, and has book and article publications on Soviet Armenian literature, Dostoevsky, and Shakespeare.

Yeghishe Charents, “Erotic Song” (1936)
Translation by Arpi Movsesian

You’re in cowboy clothes,
You are standing straight,
And below your waist
Is the way that leads
To a heaven pure,
Tender and blessed.
O, give it to me from behind,
Cowboy—beautiful.

I would like to see you
Clean and naked—
Under the moonlight,
And like a melody
Wrap around your hips
Suck insatiably,
The embraces of your fire,
Unalloyed and clean.

O, I wish you would stand
Stretched like a string,
And the embrace of your hips
Rub against me near,
As I steal a glance,
From your passionate gaze,
While briefly looking back in a moment’s note—
Burn you like an arrow
With my piercing spear.

I am already mad,
You are who I want
Your rosy lips,
Your slanted hips.
O, only like a boy
Do not give it to me,
Your clasping body
Sanguine, and happy…
[illegible line here]

You’re a mischievous girl,
Wearing cowboy’s clothes,
I want your conquering
Hips enwrapping me close,
To sit on my insatiable knees,
To rest your hips.
Tend to my fire now,
With your skill.

O, you are a queen,
But in cowboy’s clothes,
Give me your lips,
And your jar of love․․․
Suck the insatiable, clean
Beak of my spear․․․
And put your trust in me,
To uplift you, soaring…

Like an Iranian shah,
In my pool of azure,
How many times I’d have you,
And lick your
Slanted pot-
I would burn in your rays,
Eternally, endless!

Give me your breasts,
Give your girdle light,
Let me get you drunk
With my immortal fire,
Ah, like Hafiz
I would like to erect you
From the narrow pathways of
Of your fiery hips, anew․․․

I love you, cowboy.
For you are the promised embrace
Of the coveted youth.
Give yourself to me
Like the young man then,
Submerge in my sheath,
Until death․․․

The great poet Hafiz,
Once loved such a lad,
Only he became his wife
This splendid youth.
You are in cowboy clothes
Give it to me aptly then—
And with my love you’ll morph
Into the blazing young man.

Give me the way to your dreams,
O, young man in a woman’s guise. 

Lean back, look back,
Let your hips declothe.

Let my arrow prick you,
Touch insatiably, endlessly, 

Let it vibrate, restlessly,
The saddle of your dreams.
Let my spear thrust you,
Grate you insatiably, ceaselessly. 


Եղիշե Չարենց, «Էրոտիկ երգ»

Դու կովբոյի շորերով
Կանգնած ես ուղիղ,
Եվ իրանից ներքև քո
Տանում է ուղին
Դեպի դրախտ մի մաքուր,
Քնքուշ ու ձիր,
Ախ, ետևից դու ինձ տուր,
Կովբոյ – գեղեցիկ։

Ես կուզեյի քեզ տեսնել
Մաքուր ու մերկ,-
Ցոլքերի տակ լուսնի,
Եվ որպես երգ
Փարվել կլոր կոնքերիդ
Ծծել անհագուրդ
Գգվանքները քո հրե,
Մաքուր ու լուրթ։

Ախ, կուզեյի՝ կանգնեիր
Ձգված, որպես լար,
Եվ գգվանքով կոնքերիդ
Դպվեյիր հար՝
Քեզ նայելով դեպի ետ՝
Հայացքըդ՝ կիրք,-
Եվ քեզ կիզեր, ինչպես նետ,
Նիզակս պիրկ․․․

Խելագարված եմ արդեն,
Ուզում եմ քեզ,
Շրթունքները քո վարդե,
Կոնքերդ թե՛ք։
Ա՛խ, տղայի նման մի
Տրվիր ինձ դու,
Գգվանքներով մարմնիդ
Կարմիր խնդում…
( և ևս մեկ տող ջնջված)

Դու կովբոյի շորերով
Աղջիկ ես չար՝
Ես ցանկանում եմ գերող
Կոնքերդ հար․․․
Նստիր անհագ ծնկներիս
Կոնքերդ դիր
Ու մերձեցիր իմ հրին
Ընտի՛ր։

Օ, թագուհի՛ կովբոյի
Շորերով։
Տուր շրթունքները քո ինձ,
Տուր քո սափորը սիրո․․․
Ծծիր անհագ իմ մաքուր
Նիզակը կե՛զ․․․
Եվ յերաստանդ ինձ տուր,
Որ թռցնեմ քեզ․․․

Որպես արքա Իրանի
Ավազանում իմ մաքուր
Քանի անգամ քեզ, քանի՛
Կառնեյի, քու՛յր։
Կլիզեյի կոնքերիդ
Սափորը թեք-
Կվառվեյի քո հրով,
Անվերջ, անվե՛րջ․․․

Տուր ինձ ծծերը քո,
Տուր կոնքը քո վառ,
Թող արբենամ քո կրքով
Անմար։
Ա՛խ, Հաֆըզի նման քեզ
Կուզեյի շինել
Քո կոնքերի հրակեզ
Արահետից նե՛ղ․․․

Ես քեզ սիրում եմ, կովբոյ։
Քանի որ դու
Ինձ խոստում ես գգվանք պատանու․
Դու ինձ կարող ես տրվել պատանու նման,-
Իմ նիցակի մեջ խրվել
Մինչև ի մահ․․․

Սիրել է մեծ Հաֆըզին
Մի ջինջ պատանի,-
Եվ դարձել է նրան կին
Չքնաղ պատանին։
Դու կովբոյ շորերով
Տրվիր ինձ այդպես,-
Եվ կդառնաս իմ սիրով
Պատանի հրկեզ։

Տուր ինձ ուղին յերաստանիդ,
Օ, աղջակերպ դու պատանի՛։

Arpi Movsesian
Arpi Movsesian is a PhD candidate and a teaching associate in comparative literature at UC Santa Barbara, and has book and article publications on Soviet Armenian literature, Dostoevsky, and Shakespeare.